Scoala mamelor

Acest website este cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Investeste in oameni!

Violenta in familie. Noile modificari si completari aduse legii nr. 217/2003

Legislatia pentru mameViolența în familie

Noile modificări și completări aduse legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie prin legea nr. 25/2012DEFINIȚIA violenței în familie potrivit legii nr. 25/2012
Violenţa în familie reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate. Constituie, de asemenea, violenţă în familie împiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi libertăţile fundamentale.

 


FORMELE violenței în familie
Violenţa în familie se manifestă sub următoarele forme:
a) violenţa verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare;
b) violenţa psihologică - impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace, violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, prin ameninţări verbale, afişare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, precum şi alte acţiuni cu efect similar;
c) violenţa fizică - vătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar;
d) violenţa sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol conjugal;
e) violenţa economică - interzicerea activităţii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, acţiunea de sustragere intenţionată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi şi dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor şi resurselor comune, refuzul de a susţine familia, impunerea de munci grele şi nocive în detrimentul sănătăţii, inclusiv unui membru de familie minor, precum şi alte acţiuni cu efect similar;
f) violenţa socială - impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate şi de prieteni, interzicerea frecventării instituţiei de învăţământ, impunerea izolării prin detenţie, inclusiv în locuinţa familială, privare intenţionată de acces la informaţie, precum şi alte acţiuni cu efect similar;
g) violenţa spirituală - subestimarea sau diminuarea importanţei satisfacerii necesităţilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice sau religioase, impunerea aderării la credinţe şi practici spirituale şi religioase inacceptabile, precum şi alte acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare.


Prin membru de familie se înţeleg următoare le categorii de persoane:
a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude;
b) soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie;
c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc;
d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt sau în drept drepturile faţă de persoana copilului;
e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală sau handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor profesionale.

 


DREPTURILE victimei violenței în familie
Victima violenţei în familie are dreptul:
a) la respectarea personalităţii, demnităţii şi a vieţii sale private;
b) la informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale;
c) la protecţie specială, adecvată situaţiei şi nevoilor sale;
d) la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum şi la asistenţă medicală gratuită, în condiţiile prezentei legi;
e) la consiliere şi asistenţă juridică gratuită, în condiţiile legii.

 Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să asigure exercitarea dreptului la informare al victimelor violenţei în familie, potrivit competenţelor ce le revin, după caz, cu privire la:
a) instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale care asigură consiliere psihologică sau orice alte forme de asistenţă şi protecţie a victimei, în funcţie de necesităţile acesteia;
b) organul de urmărire penală la care pot face plângere;
c) dreptul la asistenţă juridică şi instituţia unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept;
d) condiţiile şi procedura pentru acordarea asistenţei juridice gratuite;
e) drepturile procesuale ale persoanei vătămate, ale părţii vătămate şi ale părţii civile;
f) condiţiile şi procedura pentru acordarea compensaţiilor financiare de către stat, potrivit legii.

Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie.

 


UNITĂȚI pentru PREVENIREA şi COMBATEREA violenţei în familie
Unităţile pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie sunt:
a) centre de primire în regim de urgenţă;
b) centre de recuperare pentru victimele violenţei în familie;
c) centre de asistenţă destinate agresorilor;
d) centre pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
e) centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei.INSTITUȚII cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei în familie
Ministerele şi celelalte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţiile neguvernamentale şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile vor desfăşura, separat sau, după caz, în cooperare, activităţi de prevenire şi combatere a violenţei în familie.
•  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este autoritatea publică centrală care elaborează politica de asistenţă socială şi promovează drepturile victimelor violenţei în familie.
•    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, elaborează şi aplică măsuri speciale de integrare pe piaţa muncii a victimelor violenţei în familie.
•  Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, elaborează şi difuzează materiale documentare privind cauzele şi consecinţele violenţei în familie.
•   Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului realizează, cu sprijinul celorlalte ministere implicate şi în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniu, programe educative pentru părinţi şi copii, în vederea prevenirii violenţei în familie.
• Serviciul de probaţiune din cadrul tribunalului, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi specifice în domeniu sau cu specialiştii, va desfăşura activităţi de reinserţie socială a infractorilor condamnaţi pentru infracţiuni de violenţă în familie.
• Autorităţile administraţiei publice locale desemnează personalul specializat să implementeze sistemul de înregistrare, raportare şi management al cazurilor de violenţă în familie.
•   La nivelul judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti se înfiinţează, pe lângă direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti, echipa intersectorială în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, cu rol consultativ.

 


Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:
a) să includă problematica prevenirii şi combaterii violenţei în familie în strategiile şi programele de dezvoltare regională, judeţeană şi locală;
b) să acorde sprijinul logistic, informaţional şi material compartimentelor cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
c) să înfiinţeze, direct sau în parteneriat, unităţi de prevenire şi combatere a violenţei în familie şi să susţină funcţionarea acestora;
d) să dezvolte programe de prevenire şi combatere a violenţei în familie;
e) să sprijine accesul agresorilor familiali la consiliere psihologică, psihoterapie, tratamente psihiatrice, de dezintoxicare şi dezalcoolizare;
f) să elaboreze şi să implementeze proiecte în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie;
g) să îşi prevadă în bugetul anual sume pentru susţinerea serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
h) să suporte, din bugetul local, în cazurile sociale grave, cheltuielile cu întocmirea actelor juridice, precum şi pentru obţinerea certificatelor medico-legale pentru victimele violenţei în familie;
i) să colaboreze la implementarea unui sistem de înregistrare, raportare şi management al cazurilor de violenţă în familie.


Primarii şi consiliile locale vor conlucra cu organizaţiile de cult, organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu oricare alte persoane juridice şi fizice implicate în acţiuni caritabile, acordându-le sprijinul necesar în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute mai sus.SANCȚIUNI
  Contravenții
• Constituie contravenţii, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte:
a)refuzul primirii în adăpost ori refuzul de a acorda, la solicitarea motivată a asistentului social, îngrijire medicală gratuită celui aflat în suferinţă vizibilă, pentru înlăturarea consecinţelor violenţelor;
b)schimbarea destinaţiei adăpostului.
•  Constituie, de asemenea, contravenţie şi se sancţionează cu amendă:
- refuzul părăsirii adăpostului, indiferent de motiv, în momentul în care condiţiile care au determinat internarea au dispărut;
- încercarea persoanei care a comis acte de agresiune de a pătrunde în incinta adăpostului în care se află sau crede că se află victima.
•  Contravenţiile se constată şi sancţiunile se aplică, conform legii, de către asistenţii sociali, primar sau împuterniciţii acestuia.

   Persoanele condamnate pentru infracţiuni de violenţă în familie sunt obligate să participe la programe speciale de consiliere şi reinserţie socială organizate de către instituţiile însărcinate cu executarea pedepsei în evidenţa cărora se află.

  Cazurile de violenţă în familie pot fi supuse medierii la cererea părţilor, conform legii.Sursa: Dana Barbu

Comentarii

20.01.2015 [email protected]

Am fost lovita de fata cu copilul de tatăl meu jicnita el tot timpul mi se adresează doar cu cuvinte urate si el si mama ma denigrează in fata copilului am fost amenințată cu moartea tot timpul cândsunt la serviciu si copilul la sșcoală intra in casa si ne umbla si in dulapul de la baie ne spune ca daca nu intram in curte pana la ora 20 vom dormi pe strada la noi nu are voie sa vina nimeni copilul este bolnav de psoriazis de la vârstă de 5 ani acum are 13 si am reușitsa ii ccapăt acel tratament cu embrel nu am renunțat nici o clipa la gândul ca se va vindeca deci in urma unui asemenea episod cu părinții mei am mers cu copilul la politie la circa 19 am luat chiar si actele ce dovedeau boala copilului si o înregistrare pe tel a unui scandal .sectoristul nici macar nu ma asculta in timp ce ii povesteam plângândcu copilul de mana el se uita la tel la meciul ssimoniei halep intre timp un coleg i-a spus sa se implice daca nu pt mine macar pt copil răspunsul lui a fost ca daca voi depune plângere protecția copilului îmi va lua copilul iar daca vreau sa nu mai fiu jignita sa plec cu chirie după care a spus ca părinții sunt proprietari si ma pot da afara oricând deci sa merg sa caut chirie .in fiecare zi stau cu frica ,ca intra si încep iar scandalul desi casa a fost renovata de tatăl copilului care a fost si el dat afara ulterior el refuzând sa ma ajute cu ceva la cresterea copilului spunând ca a muncit destul la casa nici macar pensie nu primește copilul de la el iar de văzut l-a văzut de 2 ori in 6 ani nu stiu ce sa fac aveam o speranță la politie dar dupăcum aați văzut s-a năruit si aceasta mulțumesc pt ocazia data de a-mi spune si eu o mica parte din durerea mea. Multa sănătate si putere tuturor!

18.06.2013 Gosav Marinela

buna ma numesc marinela .mama mea este victima violentelor domestice pe langa asta mai am 3 fratiori cel mare are 9 ani si tatal lui natural il pune sa faca treburi ale gospodariei si din cate mi-a spus mama mea si el este victima propriu-lui tata .as vrea sa stiu daca mama poate ramane in caminul conjugal fara ca sotul ei sa o mai agreseze fizic sau pshic .ce demersur trebuiesc facute .? va rog sa ma ajutati .

29.10.2012 corinastefania

am fost la protectia mamei si copilului constanta si stiti cu ce m-am ales? cu consiliere pt mine sotul meu si copil. daca afla sotul meu de asta ma calca in picioare. mi-au spus de acolo sa merg la tribunal sa divortez si de abia dupa aceea ma pot ajuta.daca aveam bani de divort nu mai ceream ajutor la ei

09.08.2012 v.m.maria

Un proect reusit dar ca si Alexandra am trecut prin acelasi lucru doar ca diferit din punct de vedere al agresorului acesta era tatal vitreg iar din pacate autoritatile nu si-au facut treaba . Ca urmare mama a fost batuta de nenumarate ori dupa care acesta a dat in divoti si desigur vrea sa ii ia de langa mami pe frati mei vitregi.Ca sa fie viata mamei mele un cosmar complet unchiul meu cu care se judeca pentru niste teren a batuto acum un an de a bagat-o in spital fiind seara nu a vazut nimeni acest lucru si neavand martori politia nu a facut nimic nici macar o amenda . Traiec zi de zi cu frica ca pot sa o pierd deoarece data viitoare pate fi mai grav iar legea e oarba. Felicitar pentru acest proiect si mult succes pe viitor.

27.07.2012 Alexandra Georgiana Oprea

BUNA SEARA! Intradevar...tot respectul pentru ideea doamnei Andreea Marin Banica si colaboratorii dumneaei pentru acest proiect,este ne-mai pomenit.Pacat ca in tara noastra legile sunt facute pentru a nu le respecta...Nu vorbesc in nestiire e cauza,am trait-o pe pilea mea,impreuna cu mama si fratele meu.Din pricina faptului ca organele de politie nici macar nu s-au sinchisit sa se duca pana la fata locului si sa ii puna in vedere concubinului mamei(agresorului).Motivele pentru care a fost nevoita sa se intoarca la el erau:1 nu avra unde sa stea,2 nu are un loc de munca pentru a se intretine si nici macar un loc de munca, 3 ne ameninta.Ma rog la Dumnezeu sa nu treaca nici o mamica prin ce trece mama mea si nici un copil,prin ce trec eu si fratele meu...Poate candva vom reusi sa respectam si noi legile,sau cel putin cei care sunt indatorati sa ne ajute...Daca se respecta pe ei,sa ne respecte si pe noi cei ce avem cea mai mare nevoie! VA MULTUMESC CA MA-TI ASCULTAT!!!

07.07.2012 alina olanescu

Un proiect bine documentat.felicitari de initiativa si poate asa vor intelege si mamele din Romania ca au si ele dreptul la o viata linistita,la dragoste si respect.

05.07.2012 CISMARU ALINA-EUGENIA

Foarte bun acest proiect! Nici nu stiam ca am atatea drepturi! Dumnezeu sa va aiba in paza si sanatosi sa fim cu totii!

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invita sa vizitati www.fonduri-eu.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatioru pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a guvernului Romaniei.

Termenii si conditiile pentru accesarea, vizionarea si folosirea acestui site le puteti gasi aici