Scoala mamelor

Acest website este cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Investeste in oameni!

Tratament in strainatate prin Formularul E 112

Legislatia pentru mame

Tratament în străinătate prin intermediul
Formularului E 112


Potrivit dispozițiilor cuprinse în ORDINUL Nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71Situații pentru care se poate acorda Formularul E 112

Formularul E 112 se utilizează în două situații:
1 -  Pentru menţinerea dreptului la prestaţiile de boală şi maternitate aflate în curs, în cazul persoanei care, după ce a dobândit dreptul la aceste prestaţii, este autorizată de către instituţia competentă să revină pe teritoriul statului de reşedinţă sau să îşi transfere reşedinţa pe teritoriul altui stat membru.
2 -  În cazul în care este necesară deplasarea într-un alt stat membru pentru a beneficia de tratament medical adecvat.

 


Condiții de obținere a Formularului E 112
În vederea obţinerii formularului E 112, persoana interesată depune o cerere la casa de asigurări în evidenţa căreia aceasta este înregistrată ca persoană asigurată.
După efectuarea înregistrării cererii, casa de asigurări procedează la analiza acesteia, după cum urmează:
a) verifică statutul de asigurat al persoanei solicitante; în situaţia în care în urma verificărilor se constată că persoana nu este asigurată, cererea de eliberare a formularului nu este aprobată, iar acest lucru se comunică în scris solicitantului;
b) analizează dosarul medical pentru a verifica îndeplinirea condiţiei potrivit căreia deplasarea persoanei respective nu ar prejudicia starea sa de sănătate sau primirea de tratament medical;
c) dacă constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. a) şi b), eliberează formularul E 112.
Termenul maxim de soluţionare a cererii de eliberare a formularului E 112 este de 5 zile lucrătoare.
Formularul E 112 se completează în două exemplare, dintre care unul se păstrează la casa de asigurări, iar celălalt se înmânează persoanei solicitante. În situaţia în care persoana solicitantă se deplasează pentru tratament în Marea Britanie, se completează un exemplar suplimentar care se transmite către Department for Work and Pensions, Pension Service, Internationale Pension Centre, Tyneview Park, Newcastle upon Tyne.Formularul E 112 se eliberează înainte de plecarea persoanei beneficiare.
Formularul poate fi emis şi după plecarea persoanei beneficiare dacă, din motive de forţă majoră, nu a putut fi eliberat anticipat. În acest caz, casa de asigurări întocmeşte un referat prin care se argumentează şi se justifică situaţia de forţă majoră, document care va sta la baza eliberării formularului E 112.Formularul se eliberează numai dacă nu a fost achitată contravaloarea serviciilor medicale. Din momentul efectuării plăţii formularul nu mai produce efectele juridice pentru care este solicitat.Prestaţiile acordate în baza formularului E 112 generează rambursări pe bază de facturi.

Beneficiari
Așadar,  Formularul E 112 se adresează:
A) lucrătorului salariat sau independent ori membrilor de familie ai acestuia care beneficiază de prestaţii de boală şi maternitate în statul competent şi care solicită instituţiei competente autorizarea întoarcerii pe teritoriul statului membru de reşedinţă sau a transferului reşedinţei lor, temporar ori definitiv, pe teritoriul altui stat membru;
B) lucrătorului salariat sau independent şi membrilor de familie ai acestuia care sunt autorizaţi de instituţia competentă să se deplaseze într-un alt stat membru cu scopul de a primi tratament medical.

În ceea ce privește situația prevăzută la litera A:
 - eliberarea formularului E 112 pentru acesată situație poate fi refuzată de către instituţia competentă numai dacă se stabileşte că deplasarea persoanei respective ar prejudicia starea sănătăţii sale sau acordarea tratamentului medical.
- cererea va fi însoţită de următoarele documente:
a) copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de naştere, după caz;
b) dosarul medical care va conţine înscrisuri medicale şi raportul medical;
din raportul medical trebuie să rezulte diagnosticul şi tratamentul medical urmat la o unitate sanitară aflată în relaţii contractuale cu o casă de asigurări, precum şi precizarea, în mod explicit şi argumentat, că deplasarea persoanei solicitante nu prejudiciază starea sănătăţii sale sau primirea de tratament medical.
raportul medical se întocmeşte de un medic dintr-un spital clinic universitar sau, după caz, judeţean aflat în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România.
c) confirmarea scrisă din partea unităţii sanitare din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în care se intenţionează efectuarea serviciului medical, cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical în perioada indicată de persoana solicitantă, în baza formularului E 112;
d) dovada transferului de reşedinţă.
- toate documentele medicale, precum şi raportul medical trebuie să fie datate, semnate şi ştampilate.

În ceea ce privește situația prevăzută la litera B:
- eliberarea formularului E 112 pentru această situație nu poate fi refuzată de către instituţia competentă dacă tratamentul respectiv se regăseşte printre prestaţiile acordate în baza legislaţiei statului membru pe al cărui teritoriu îşi are reşedinţa persoana în cauză, căreia nu i se poate acorda un asemenea tratament în statul membru de reşedinţă în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obţinerea tratamentului respectiv, luând în considerare starea curentă de sănătate şi evoluţia probabilă a bolii.
 - situația prevăzută la litera B are în vedere și  membrii de familie care nu îşi au reşedinţa împreună cu lucrătorul, precum şi pensionarii şi membriii de familie ai acestuia care îşi au reşedinţa pe teritoriul altui stat decât statul competent; instituţia de la locul de reşedinţă al acestor persoane este considerată drept instituţie competentă să elibereze formularului E 112.
- cererea va fi însoţită de următoarele documente:
a) copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de naştere, după caz;
b) dosarul medical, care va conţine, pe lângă înscrisuri medicale, raportul medical din care să rezulte diagnosticul, precum şi recomandarea medicală pentru efectuarea tratamentului;
din raportul medical trebuie să rezulte că serviciul medical solicitat face parte din pachetul de servicii de bază de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, precum şi faptul că acesta nu poate fi efectuat într-un interval de timp rezonabil în niciuna dintre unităţile sanitare din România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante şi evoluţia probabilă a bolii.
în raportul medical întocmit de medicul curant trebuie precizat în mod explicit şi argumentat motivul pentru care serviciul medical respectiv nu poate fi acordat într-un interval de timp rezonabil în nicio unitate sanitară din România.
raportul medical se întocmeşte de un medic dintr-un spital clinic universitar sau, după caz, judeţean aflat în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România.
c) confirmare scrisă din partea unităţii sanitare din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în care se intenţionează efectuarea serviciului medical, cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical, în baza formularului E 112, în perioada indicată de persoana solicitantă, pe baza recomandării medicului curant care întocmeşte raportul medical.
- toate documentele medicale, precum şi raportul medical trebuie să fie datate, semnate şi ştampilate.
 

Dana Barbu

Comentarii

Nu exista nici un comentariu

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invita sa vizitati www.fonduri-eu.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatioru pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a guvernului Romaniei.

Termenii si conditiile pentru accesarea, vizionarea si folosirea acestui site le puteti gasi aici